Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatják, utólag hozzáférhető nem lesz.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló E-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a „Elérhetőségek " menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában E-mailben kerülhet sor.

Várjuk megrendelésed!

Party King  webáruház Csapata

Telefonszáma: 70/269-3327

Email: partykingbolt@gmail.com

Webáruház: www.partykingbolt.hu

Üzemeltető: Budavári Judit Egyéni vállalkozó

2462 Martonvásár, Széchenyi István utca 92. 

Adószáma: 66448257-1-27

Telefonszáma:  70/617-5334

Nyilvántatrtási szám: 3910-2-B/2013

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési nyilatkozat

Budavári Judit Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.partykingbolt.hu weboldalon PartyKing partikellék  webáruházat üzemeltet, amelynek során a webáruházba látogatók és itt regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a webáruházban az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről:

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Felhasználó a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Budavári Judit Egyéni vállalkozó 

Telephely: 2462 Martonvásár, Széchenyi I. utca 92. 

Nyilvántartási száma:35078284

Statisztikai jele: 66448257471923101

Adószám: 66448257-2-27

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-82628/2015.

Székhely: 2462 Martonvásár, Széchenyi I. utca 92. 

E­mail cím: partykingbolt@gmail.com

Honlap:partykingbolt.hu

Tel: 70/617-5334

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalom meghatározások:

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk hozzánk eljuttatott személyes adatai védelmére.

Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, harmadik személy részére történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelés alapelvei:

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

2.1. Az adatkezelésre a Honlapon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

2.2. Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

2.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

2.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása, ­hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

2.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e­mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e­mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e­mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e­mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az adatkezelés időtartama

3.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

3.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

3.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A kezelt személyes adatok köre

4.1 Regisztráció

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

● Felhasználónév,

● Saját e­mail cím,

● Jelszó,

● Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

 ● Szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

● Telefonszám

Az Adatkezelő nem gyűjt különleges adatokat.

4.2 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal ­törvény által kötelezővé tett esetek kivételével ­össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Intelligens ajánlat

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_exitpopup_show_all (30 nap), UN_exitpopup_show_... (30 nap), UN_exitpopup_conv_all (30 nap), UN_exitpopup_conv_... (30 nap), UN_exitpopup_block (30 nap), UN_exitpopup_visit_all (30 nap), UN_exitpopup_order (30 nap), UN_exitpopup_newsletter (30 nap)

Utoljára megtekintett termékek

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_last_prod (60 nap)

Forrás azonosítás

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_refer (60 nap)

Működéshez szükséges cookie-kMaradjon belépve

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_never_logout_id (90 nap), UN_never_logout_auth (90 nap)

Cookie alapú kosár eltárolás

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_cart_... (365 nap)

GeoIP alapú átirányítás

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_geoip (munkamenet)

Felugró módosítható elem

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_popup_... (munkamanet)

Lista nézet váltás

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_page (365 nap)

Mobil verzióra váltás

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_design_mobile (365 nap)

Szavazásnál a szavazás tényének rögzítése

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_vote_... (365 nap)

Explicit tartalom felugró

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_explicit (munkamenet)

Cookie és Profilalkotás elfogadása

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_cookie_allow (365 nap), UN_cookie_close (365 nap)

Admin megtekintés zárt áruház esetén

Funkcióhoz használt cookie-k: UN_admin_view (munkamenet)

Folyamat azonosító

Funkcióhoz használt cookie-k: UnasID (munkamenet), UnasServiceProxyID (munkamenet)

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Írásbeli szerződésünk a csomagszállító céggel: 

NYILATKOZAT ADATKEZELÉS MEGFELELŐSÉGE KAPCSÁN
ÜZLETI PARTNEREK RÉSZÉRE
A Molly Universe Kft. (székhely: 2461, Tárnok, Egyenlőség utca 41.) (továbbiakban: WWA) a
társaságunkkal szerződött partnerek (továbbiakban: Partner) felé az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy a WWA csomagszállítási szerződései kapcsán, a
Partnerrel szerződésben álló harmadik személyek (megrendelők)személyes adatait, mint
adatkezelő kezeli. Amennyiben az adatkezelési cél esetében a WWA- on kívül más személy
is adatkezelőnek minősül, úgy annak személye az adott adatkezelési célnál kerül
feltüntetésre.
2. Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különös figyelemmel az Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a WWA tevekénységét szabályozó, a postai
szolgáltatásokrói szóló 2012. évi CLIX törvény és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény speciális rendelkezéseire.
3. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során
a jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása
mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi — szerződött —és jövőbeni
szerződd — partnerünktől is.
4. Nyilatkozunk, hogy a WWA mindent megtesz — az adatkezelés megkezdése előtt— annak
érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából,
hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a
személyes adataik kezelésével vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó
őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Ezen törekvésünk
során mindenki számra követhetővé és ellenőrizhetővé kívánjuk tenni az adatfeldolgozás
egész útját.
5. Az adatkezelés során a WWA a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva
az érintettek információs önrendelkezési jogát. E szándékunk biztosítása érdekében jelen
nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendezésekkel összhangban megfelelő
védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme
magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen
változtatástöl, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.
6. Nyilatkozzuk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket
(alvállalkozókat) veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulásának visszavonásáig.

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

  • a tájékoztatáshoz való jog,
  • az adatok helyesbítéséhez való jog,
  • az adatok törléséhez való jog,
  • az adatok zárolásához való jog,
  • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Vásárlási tudnivalók
A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van kiválasztani, illetve megrendelni az áruházunk termékeit. A vásárló a kiválasztott
termékre kattintva megtekintheti annak bővebb leírását.

Vásárlási szándéka esetén a kiválasztott terméket a „bevásárlókosár” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba
helyezi. A Kosár tartalmát középen fent találja meg, a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla
végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és
a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés
végösszegét.
A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy
meg szeretné vásárolni a termékeket, akkor válassza ki a szállítási módot. Ezután adja meg az adatait és a fizetés
módját. Miután tovább ment az összegzéshez láthatja a megrendelése pontos részleteit, amennyiben minden egyezik és
elolvasta a vásárlási feltételeket kattintson a "megrendelés" gombra. Ezután rendszerünk email címére megküldi a
megrendelése visszaigazolását! Mikor megrendelését összekészítettük munkatársaink ismételten küldenek egy emailt
Önnek.

!!! FONTOS !!!
Amennyiben az előreutalást választotta, csak abban az esetben utaljon, ha munkatársaink visszajelzést küldenek, hogy utalásra vár.
Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak.

Az árak 0% Áfá-t tartalmaznak, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A
szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Házhozszállításban is
megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a
jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új
adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél
elálljon a szerződéstől.
A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik.
Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a Fizetési gomb megnyomása előtt van lehetősége.
Visszaigazolás
Minden rendelésről E-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus
E-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén
hívja az ügyfélszolgálatot vagy az E-mailben található telefonszámok bármelyikét.
Fizetési feltételek
Webáruházunkban lehetőség van banki átutalásra és utánvéttel történő fizetésre.
Banki átutalásnál, kérem várja meg munkatársunk visszajelzését, miszerint a megrendelt termékek összekészítése megtörtént.
Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.
Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik.

A termék várható szállítási ideje 2-5 munkanapon belül megtörténik,Webáruház visszaigazoló E-mailje is tartalmaz.
A részletes szállítási információkat megtalálja a Szállítási és Fizetési Információk menüpont alatt.

Személyes átvétel esetén 5 napig tudjuk a megrendelt termékeket tárolni. Amennyiben 5 nap után sem veszi át a terméket, a megrendelés törlésre kerül.

Héliumos léggömbök szállítása egyedi megbeszélés alapján lehetséges, futárszolgálattal nem megoldható. A héliumos
léggömbök kiszállítási ára egyedi, kérjen árajánlatot a partykingbolt@gmail.com email címen.
A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem
áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt
tájékoztatni.

A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról,
hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza 14
munkanapon belül. Bővebben az Elállási jog menű pontban olvashat.